Regulamin

REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO

„Divine Food”

§ 1

Wprowadzenie

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.divinefood.pl/ i https://zamow.divinefood.pl/ (zwany dalej „Sprzedawca” lub ”Sprzedawca” ) jest firma Apple Tree Sylwia Ciechomska z siedzibą w Józefowie, kod 05-420 przy ulicy Różanej 5, NIP 532-191—08-43, REGON 360857670, telefon: +48 888 098 880 i +48 790 891 199, poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Definicje

Sprzedawca – firma Apple Tree Sylwia Ciechomska z siedzibą w Józefowie, kod 05-420 przy ulicy Różanej 5, NIP 532-191—08-43, REGON 360857670, telefon: +48 888 098 880 i +48 790 891 199, poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.

Produkt, Dieta – Zestaw od 1 do 5 posiłków o łącznej kaloryczności dietetyczny o łącznej kaloryczności od 100 do 5000 kcal dostarczany klientowi codziennie lub w wybranych dniach (w zależności od zamówienia)

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Serwis Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.divinefood.pl/ i https://zamow.divinefood.pl/

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty elektronicznej, osobiście lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie.

Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce https://zamow.divinefood.pl/ dostępnej na stronie Serwisu Internetowego lub ustalony pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 3

Postanowienia ogólne

Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

Dane osobowe

Cel przetwarzania

Imię i nazwisko

Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach, oznaczenie Diety na opakowaniu (paczce dostarczanej Klientowi przez kuriera)

Adres e-mail

Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu, przesyłanie listów informacyjnych dotyczących Diety / Produktu

Numer telefonu

Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu

Adres dostawy i kod do klatki

Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu dietetycznego. Korzystanie przez Klienta z usług Sprzedawcy oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.

Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§ 4 

Zamówienie Produktu

Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy wyboru Produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu prezentowaną w zakładce https://zamow.divinefood.pl/

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty lub przygotowania Produktu wedle indywidualnych ustaleń z Klientem. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu

Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:

telefonicznie pod numerem +48 888 098 880 i +48 790 891 199

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00,

w soboty od godz. 8:30 do 12:00,

drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,

za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając rodzaj diety, wariant diety oraz kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz dni, które Produkt będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności cateringu oraz punkcie III niniejszego regulaminu

Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.

Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 6 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

Klient ma prawo zamówienia maksymalnie czterech Produktów jako zestaw próbny. Kolejne zamówienia będą traktowane jako złożenie zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu zależnej od liczby zamawianych Produktów. W przypadku Diety przez liczbę rozumie się liczbę dni, na które składane jest zamówienie.

§ 5 

Warunki realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy produktu

Zamówienia w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest przedstawiony w tabeli poniżej:
Tabela 1

Zmiana/Zamówienie potwierdzone w:

Do godz.:

Zostanie dostarczone/zmienione w:

Zamówienie złożone po godz.

Zostanie dostarczone/zmienione w:

Poniedziałek

8:00 rano

Wtorek

8:00 rano

Środę

Wtorek

8:00 rano

Środę

8:00 rano

Czwartek

Środę

8:00 rano

Czwartek

8:00 rano

Piątek

Czwartek

8:00 rano

Piątek

8:00 rano

Sobotę lub Poniedziałek

Piątek

8:00 rano

Sobotę lub Poniedziałek

8:00 rano

Poniedziałek

Sobotę

8:00 rano

Poniedziałek

8:00 rano

Wtorek

Niedzielę

8:00 rano

Wtorek

8:00 rano

Wtorek

Zamówienie potwierdzone jest w momencie:

Przesłania na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię, nazwisko, adres)

Dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych

Zaksięgowania płatności zawierającej szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię, nazwisko, adres) na koncie bankowym Sprzedawcy

Godziny w Tabeli 1są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.

Godziny w Tabeli 1 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w zamówieniu takich jak zmiana Produktu lub adresu dostawy.

Odstępstwa od pkt.3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-mailowym lub smsowym potwierdzeniu z jego strony.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:

złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;

bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;

braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;

rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w zakładce https://zamow.divinefood.pl/, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu.

W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.

Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w Tabeli 1. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.

Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 13 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach oznaczonych w Tabeli 1, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.

W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy.

W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy określonego w Tabeli 1, przy czym kwota zwrócona jest pomniejszana o wartość prowizji pobieranej przez pośrednika w realizacji płatności (3% kwoty pierwotnej).

W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówień na inny Produkt, Klient musi dokonać opłaty różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona zgodnie z Tabelą 1.

§ 6

Metody płatności

Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Apple Tree Sylwia Ciechomska, ul. Różana 5, 05-420 Józefów

o numerze: (mBank): 86 1140 2004 0000 3802 7705 7486

przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu tPay.com.

gotówkowe

Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie może być traktowane jako anulowane.

Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, dokonania płatności online lub gotówką, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.

§ 7

Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.

Złożona reklamacja powinna zawierać:

Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).

Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji

W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

§ 9

Odpowiedzialność Sprzedawcy

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta. 

§ 10 

Prawa Konsumenta

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

§ 11

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę - także w celu marketingowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności cateringu

§ 12

Prawa Autorskie

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13

Postanowienia Końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI CATERINGU DIETETYCZNEGO

„Divine Food”

I
Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie Divine Food!

W naszym cateringu dietetycznym chcemy zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia, aby podobało Ci się korzystanie z naszych usług dziś, jutro i w przyszłości. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy więc w sposób przejrzysty wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe naszej firmie

Taki jest cel niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

II
Informacje na temat Polityki

W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez catering dietetyczny Divine Food. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług powiązanych z cateringiem dietetycznym. Warunki regulujące zbieranie danych osobowych są określone w Regulaminie Cateringu będącym podstawą prawną ich wykorzystania.

Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Celem niniejszej Polityki jest:

  • zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
  • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś z cieszył się radością korzystania z cateringu dietetycznego,
  • wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności.

Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z cateringu dietetycznego.

III

Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru

Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu w naszym cateringu:

  • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
  • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
  • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
  • prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów marketingowych;
  • prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;

IV

Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe przy następujący sposób:

Kiedy składasz zamówienie na catering gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, kod do klatki, ewentualnie numer konta bankowego,

Kiedy trwa realizacja zamówienia - jaką zamawiasz dietę, gdzie oraz jakie masz preferencje żywieniowe

Jeśli piszesz do nas e-maila – w zależności od jego treści zapisujemy wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście jeśli podajesz – dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

V

Dane osobowe, które gromadzimy

W poniższych tabelach wyszczególniliśmy kategorie Twoich danych osobowych, jakie gromadzimy i wykorzystujemy:

Dane osobowe

Cel przetwarzania

Imię i nazwisko

Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach

Adres e-mail

Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu

Numer telefonu

Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą   produktu

Adres dostawy

Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

Podstawą prawną do przetwarzania wymienionych wyżej danych osobowych jest realizacja warunków Umowy Sprzedaży cateringu dietetycznego

VI

Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, czy kurierskie lub księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować.

Twoje dane możemy udostępniać urzędom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy, czy inny podmiot, który będzie miał podstawę prawną do udostępnienia im Twoich danych osobowych.

VII

Zatrzymywanie i usuwanie danych

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać catering dietetyczny, oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych (m.in. zgodnie z art.74 ust. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości), takich jak utrzymanie statystyk, czy realnych danych biznesowych, zapotrzebowania klientów na rozwój oferty, czy funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów.

Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji.

VIII

Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, czy Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi, regularny przegląd miejsc przetwarzania danych osobowych, szkolenia pracowników, oraz szyfrowanie jednostek na których przetwarzane są dane osobowe.

IX

Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności np. wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem.

Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

X

Dane kontaktowe

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod numerem telefonu +48 888 098 880 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Catering Divine Food jest administratorem danych dla celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Polityki.

Dziękujemy!

Zespół cateringu Divine Food

O divine food

DIVINE FOOD to propozycja dla osób zainteresowanych swoim zdrowiem i dbaniem o piękną sylwetkę. Dla tych, którzy nie chcą tracić czasu i energii na przygotowanie pysznych zbilansowanych posiłków. Działamy na terenie Warszawy, Otwocka i Józefowa.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem